Allmänna vilkor

1. Inledning

WhistleSecure.com ägs och drivs av företaget Tech brows AB med org.nr 559434-1967 Hädan efter : (“WhistleSecure”, “Vi”, “Vår”, “Oss”). Vi är på egen hand personuppgiftsansvariga för den datan som vi själva samlar in.

Allmänna villkor

1.0 Dessa allmänna villkor (nedan kallat “Villkoren”) gäller mellan företaget Tech brows AB med organisationsnummer 559434-1967 (nedan kallad “WhistleSecure”, “WhistleSecure.com” och refererad till som “vi, “vår”, “oss”) och den juridiska person eller enskilda näringsidkare som köper våra tjänster (nedan kallad “Kunden”). Whistlesecure och Kunden är nedan gemensamt kallade för “Parterna” och var för sig “Part”.

1.1 Genom att anlita WhistleSecure.com, starta en prov-period, godkänna avtal, så intygar du som Kund att du har rätt att handla dessa tjänster, läst och tagit del av dessa Villkor, vår GDPR policy samt andra policys som är tillgängliga på hemsidan (www.whistlesecure.com) samt att du godkänner Villkoren och att du åtar dig skyldighet att följa dem. Detta är bilaga till huvuddokumentet som förtydligar priser, vem Kunden är och annat. Bilaga till detta dokument är de avtalen som finns på vår hemsida under domännamnet www.whistlesecure.com, exempelvis är Disclaimer policy, Integritetspolicy m.m bilagor till detta avtal. Kunden godkänner dessa avtal i sin helhet genom att bli Kund.

2. Betalning.

2.1 Faktura skickas med e-post, fax eller brev. Betalningsvillkor är fjorton (14) dagar, såvida annan information inte framgår.

2.2 Kunden ska meddela eventuella anmärkningar mot fakturan inom åtta (8) dagar fr. fakturadatum. Sker inte detta förfaller rätten att invända mot fakturan.

2.3 Alla priser är exkl. moms 25%. För tjänsten betalar kunden inledningsvis hela avtalsperioden. (förskottsbetalning) om annan information inte nämnts.

2.4 Vi får använda oss av “Factoring” tjänster inom EU.

2.5. För manuellt arbete som står utanför ”Fri teknisk support” eller ”Fri juridisk rådgivning”. (För info om fri juridisk rådgivning & Teknisk support läs nedan) tillkommer alltid debitering per timme med timtaxan 149€ per påbörjad timme. Minsta debitering vid manuellt arbete är alltid 4 timmar. Svensk skatt tillkommer alltid med 25% påslag på belopp.

3. Utebliven betalning

3.1. Om betalning inte sker i tid har vi rätt att avbryta Tjänsten tills dess att betalning registrerats. Vi följer Svenska allmänna riktlinjer för påminnelse-, ränta- och inkasso. Om betalning inte inkommer efter att Kundens konto registrerats och gjorts tillgängligt har vi fri rätt att radera allt innehåll, vid radering debiteras kunden då manuellt arbete från vår sida krävs.

4. Utförande av Tjänst eller leverans av vara

4.1 WhistleSecure.se tillhandahåller ett molnbaserat Visselblåsarsystem, genom vår (”Disclaimer policy”) går vi igenom i detalj hur tjänsten görs tillgänglig, garantier om tillgänglighet och tekniska aspekter i händelse av avbrott och annat.

4.2 Mjukvaran som köpts från WhistleSecure implementeras eller tillhandahålls i någon form till kunden antingen fysiskt eller digitalt, vanligast per länk med tillhörande information som underlättar starten.

4.3 Vi har rätt att ensamt bestämma förläggningen av arbetet (när, vart och hur Tjänsten ska utföras), om inte Parterna skriftligen kommer överens om annat.

4.4 Vi ansvarar enbart för tjänster som vi åtagit oss att tillhandahålla och/eller utföra åt Kunden och eventuella klagomål, reklamationer eller liknande avseende sådana ska meddelas till följande e-post: info@whistlesecure.com.

4.5.Vi erbjuder våra kunder kostnadsfri kostnadsfri hjälp med support eller ärenden. Dessa tjänster ska endast ses som ”know how” och inte direkt lagligt eller korrekt stöd, Kunden bär ansvar för det som indirekt eller direkt genom oss används. Avhjälpande från vår sida sker alltid i mån av tid, måndag - fredag. Vid nyttjande av våra tjänster kan Kunden inte kräva ersättning i någon form oavsett händelse. Mer om detta redogörs i bilaga (”Disclaimer policy”). Vi Erbjuder också kostnadsfria startpaket, gratis provperiod och andra erbjudanden där kunden innan ingånget avtal får testa våra tjänster. Vi bestämmer själva när provperioden eller den kostnadsfria utvärderingen tar slut och när ev. material raderas. Om kunden ingår avtal gäller det som är överenskommet enligt beträffat avtal..

5. Personuppgifter & GDPR

5.1. Samtlig behandling av uppgifter sker i enlighet med GDPR. Läs vår GDPR policy på vår hemsida eller genom länken whistlesecure.com/privacypolicy

6. Immateriella rättigheter.

6.1 Kunden äger och ansvarar för allt material som Kunden har inom sin profil under vårt namn. Vi kan inte hållas ansvarig gentemot Tredje part eller om något gällande lag uppstår eller övrigt uppstår. Vi tar således inte ansvar för information och/eller material som Kunden är ansvarig för, kunden ansvarar helt på egen hand för den informationen som de lagrar i systemet, eller om de följer våra råd genom teknisk support eller juridisk rådgivning. Vi tar inte heller ansvar eller bär bördan vid eventuell situation som indirekt eller direkt kan uppkomma. Läs mer om detta i vår (”Disclaimer policy”).

7. Hävning av avtal

7.1. Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om den andra Parten:

- inte betalar i tid.

- förlorar nödvändiga tillstånd från stat att bedriva sin verksamhet.

- gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

8. Förlängning, uppsägning & radering

8.1 Licensperioden för tjänsten är tolv (12) månader åt gången och tjänsten förlängs automatiskt om tjänsten inte sagts upp senast tre (3) månader innan periodens slut. Vid förlängning gäller samma villkor. Vid förlängning sker betalning i förskott efter ordinarie pris. Uppsägning av tjänsten ska ske skriftligen per e-post till info@whistlesecure.com

8.2. För betalande kunder skapas material hos oss, vid uppsägning krävs det att vi utför manuellt arbete för att säkerhetsställa att allt material raderas från vår sida eftersom att det är Kundernas ansvar att följa gällande dataskyddslagstiftning. Vid uppsägning raderar vi allt innehåll i visselblåsarsystemet och det som rör en betalande Kunds innehåll. Debitering sker per timme och minsta debitering för manuell borttagning är fyra (4) timmar. Radering kan påbörjas när Kunden inkommer med uppsägning eller inte betalar eller i någon form bryter mot detta avtal.

8.3. Kunderna har ett ansvar över att inte lagra information för länge enligt visselblåsarlagen, det är Kundens ansvar att se till att denna information raderas enligt Kundens verksamhetslands föreskrifter. För radering behöver Kunden manuellt kontakta supporten och vid manuellt arbete för radering av indormation debiteras kunden enligt informationen i detta avtal enligt ”Manuellt arbete” enligt punkt 8-8.2.

9. Prisgaranti

9.1. Kundens licensavgift omfattas av “Prisgaranti”. Detta innebär att om en Kund erbjuds ett lägre pris gällande visselblåsarlösning kan WhistleSecure sänka sin avgift.

10. Prov period

10.1. Vi erbjuder våra kunder en möjlighet att testa vårt system helt utan krav eller kostnad. När ett ”Test-konto” skapats för vi en dialog med kunden, om kunden inte vill använda tjänsten, eller slutar svara vilket gör det omöjligt för oss att föra en dialog i försäljningssyte tas det av Kunden skapade materialet ned, vid nedtagning utförs manuellt arbete enligt punkt 8-8.2.

11. Server

11.1 Våra servrar för hosting ska alltid befinna sig inom EU/EES samt vara certifierade enligt ISO27001.

12. Prisändring

12.1 Vi har rätt att med tiden och vid förnyelse höja priserna med max fjorton (14) procentenheter per år utan att informera enskild Kund om detta. Om Vi gör om våra paket, tjänster och priser och om prisändringen är mer eller mindre än fjorton (14) procentenheter måste vi informera Kunden om detta. Uppdatering i avtal, priser och annat kommuniceras alltid ut på vår hemsida.

13. Uppdatering av avtal & bilagor

13.1. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera våra bilagor samt lägga till nya sådana, dessa bilagor finns alltid tillgängliga på vår hemsida och det är kundens ansvar att hålla sig informerad.

13.2. Vid uppdatering av exempelvis dataskyddspolicy eller allmänna villkor såsom Priser ska vi informera kunden, denna information publiceras och kommuniceras genom vår hemsida.

14. Force majeure

14.1 Ingen av Parterna ska ersätta den andra Parten för skada eller ekonomiska förluster som uppstått på grund av händelse av “force majeure-karaktär”, såsom tex. men inte begränsat till krig, upplopp, skadegörelse, brand eller annan extraordinär händelse som ligger utanför Parts kontroll och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. När hindret upphör, ska Parterna fullgöra sina avtalade åtaganden.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Part är inte ansvarig för indirekta skador såsom inkomstbortfall såvida Part har gjort sig skyldig för grov vårdslöshet och/eller uppsåt.

16. Överlåtelse

16.1. Parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, får inte överlåtas på annan utan Parternas föregående skriftliga godkännande. Vi har dock rätt att överlåta fakturor samt rätten till betalning enligt faktura till någon annan.

16.2. Överlåtelse från vår sida får ske vid händelse av försäljning av företaget, sammanslagning eller liknande, utan att vi behöver informera kunden. Vid händelse enligt denna punkt får vi överlåta det som vi tillsammans med tredje part kommit överens om.

17. Ändringar

17.1 Den senaste versionen av Villkoren finns alltid publicerad på vår webbplats: whistlesecure. Vi har rätt att när som helst uppdatera och ändra dessa Villkor. Exempelvis kan det ske för att förtydliga innehållet, vid erbjudandet av nya Tjänster eller om det är nödvändigt på grund av lagändring, myndighetsbeslut, förordningar eller om det är påkallat av tekniska-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Eventuella ändringar träder i kraft i samband med att de har blivit publicerade på webbplatsen och behöver inte meddelas i förväg, såvida inte ändringarna väsentligen påverkar Kundens rättigheter eller i övrigt kräver Kundens samtycke.

17.2 Om ändringarna väsentligen påverkar Kundens rättigheter eller i övrigt kräver Kundens samtycke, träder sådana villkorsändringarna i kraft trettio (30) dagar efter att de har kommunicerats till Kunden. Om Kunden inte godkänner de ändrade villkoren kan Kunden välja att avsluta avtalet innan ändringarna träder i kraft. Om Kunden inte avslutar avtalet innan ändringarna träder ikraft, innebär det att Kunden godkänner de uppdaterade villkoren.

18. Bestämmelses ogiltighet

18.1 Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle befinnas ogiltig av allmän domstol eller skiljenämnd, ska det inte innebära att avtalsvillkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska Parterna lojalt omförhandla den ogiltiga bestämmelsen i fråga och göra nödvändiga förändringar för att vidmakthålla avtalets struktur, anda och syfte.

19. Lagval och tvist

19.1 Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist ska i första hand avgöras direkt mellan Parterna. Om Parterna inte kommer överens om en lösning inom fyra (4) veckor, ska tvisten slutligt avgöras genom allmän domstol i Stockholm oavsett var Kunden befinner sig rent geografiskt.