EXEMPEL PÅ VISSELBLÅSNING

Vad gör ett klagomål till en visselblåsning?

Här går vi igenom vad som definierar ett ärende inom visselblåsning som ger visselblåsarens lagens stöd och beskydd.

Såhär defineras visselblåsning

Visselblåsning är ett begrepp som har fått ökad uppmärksamhet i takt med ökad medvetenhet om affärsetik och integritet. I grund och botten är visselblåsning en process där en person informellt rapporterar om oegentligheter, missförhållanden eller potentiella lagbrott inom en organisation. Det kan handla om att avslöja korruption, diskriminering, miljöbrott eller andra etiska överträdelser.

Visselblåsaren är vanligtvis en intern medarbetare, men det kan också vara en extern part som avslöjar information om företagets verksamhet. Den centrala idén är att visselblåsaren agerar utifrån en övertygelse om att det som rapporteras är i allmänhetens intresse och förtjänar uppmärksamhet. Därför är visselblåsning en viktig mekanism för att upprätthålla transparens och ansvarighet.

resources image

Lagstiftning kring visselblåsning

För att förstå visselblåsningens innebörd måste vi också titta närmare på lagstiftningen som styr den. I EU och många andra länder finns specifika lagar och föreskrifter som skyddar visselblåsare och deras rättigheter.

Den senaste EU-lagstiftningen om visselblåsning ger visselblåsare omfattande skydd mot repressalier. Det innebär att ingen negativ handling, som uppsägning eller förföljelse, får riktas mot visselblåsaren. Det spelar ingen roll om visselblåsaren väljer att träda fram offentligt med sitt namn eller att vara anonym. Dessutom är kollektiv bestraffning av visselblåsare förbjuden. Företag får inte heller försöka avslöja visselblåsarens identitet. Det är en strängt förbjuden handling.

Vad innebär allmänhetens intresse?

En central del av visselblåsning är att ärendet måste ha ett stort "allmänt intresse" för att kvalificera sig som en visselblåsning enligt lagen. Det innebär att ärendet måste vara så pass allvarligt och angeläget att allmänheten, oavsett om det är lokal eller global, bör vara intresserad av att få veta vad som har hänt. För att klassificera en händelse som visselblåsning måste det vara mer än bara ett klagomål; det måste involvera allvarliga överträdelser, oftast lagbrott. Lagen kräver att ärendet styrks med tillräcklig dokumentation, underlag och i vissa fall direkta bevis för att kvalificeras som en visselblåsning.

Exempel på vad som inte är en visselblåsning

Saker som inte är viktigt för allmänheten är inte en visselblåsning. Detta kan vara saker som förvisso är väldigt bra för företag att fånga upp, men som kan ses mer som allmänna klagomål. Nedan listar vi vanliga sakerna som inkommer och som inte är kategoriserat som en visselblåsning.

  • Arbetsklimat och personalrelationer
  • Personliga arbetsprestationer och arbetsbelastning
  • Åsikter och meningsskiljaktigheter

Exempel på vad som är en visselblåsning

En riktigt visselblåsning kan enkelt beskrivas som en händelse, skeende eller sak som har allmänhetens intresse. Det vill säga något som kan vara av intresse för den breda allmänheten att veta. Det kan redan ha hänt, vara pågående just nu eller något som riskerar att hända i framtiden.

  • Ekonomisk brottslighet, förskingring, mutbrott
  • Diskriminering och trakasserier
  • Säkerhetsrisker i infrastruktur eller digitala dokument

Vad bör ni göra?

Det kan kännas överväldigande att korrekt definera en visselblåsning och veta hur ni som företag skall agera. För att förenkla för er har vi satt ihop en enkel checklista & utredningsschema för att göra ert arbete enklare. Klicka på knappen nedan för att ta del av detta på din mail.

Få checklista

Hur kan vi hjälpa er?

Vårt mål är att göra det enkelt att följa det nya visselblåsardirektivet. Vill ni har mer information om lagen, eller hur vårt visselblåsarsystem för anonym tvåvägskommunikation fungerar? Kontakta oss, oavsett vad ert ärende gäller!

Läs mer från oss
Blog image 3

Se våra tjänster och dess priser

Se våra priser och vad vår tjänst kostar

Blog image 1

Boka en demo för visselblåsning

Boka en personlig demo av vårt system

Blog image 2

Sköt ett ärende - från start till slut

Få vår handlingsplan om hur ni ska hantera ett ärende

Blog image 3

Gratis policy & mall för visselblåsning

Ta del av vår gratis policymall för visselblåsning

Få vår checklista & policy inför Visselblåsardirektivet, direkt på er mail!
Genom användning godkännes bearbetning av data enligt integritetspolicy